به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد، در جلسه روز دوشنبه مورخ 29 آبان 1402 با حکم جناب آقای مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد، جناب آقای ایمان شیخی هیویدی بعنوان مدیر حوزه دفتر مدیر عامل این شرکت منصوب شد.