به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، متن فراخوان به زبان انگلیسی و فارسی به شرح زیر است: 

شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد

فراخوان خرید مقدار 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی

شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد در نظر دارد مقدار 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی وارداتی را با حداقل قیمت و تسویه دو ماهه پس از ترخیص، خرید نماید. لذا بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت‌هایی که تمایل به فروش دارند می رساند، مطابق برنامه زمانی مندرج در ردیف 3 این فراخوان نسبت به دریافت اسناد و شرایط فراخوان اقدام و پیشنهادات خود را در زمان مقرر به این شرکت تحویل نمایند.

  1. نام و نشانی شرکت : شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد تلفن : 57647000-021 نمابر: 88893019
  2. موضوع : خرید مقدار 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد مغولی
  3. زمان دریافت اسناد، ارائه پاکت محتوی اسناد و پیشنهاد و رسیدگی به پیشنهادات:

1-3- مهلت دریافت اسناد: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 02/03/1403 از طریق سایت موسسه جهاد استقلال به آدرس https://jes.ir  

2-3- مهلت ارائه پاکت محتوی اسناد و پیشنهاد: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 05/03/1403 به کمیسیون معاملات شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد

3-3- زمان رسیدگی به پیشنهادات : ساعت 16 روز شنبه مورخ 05/03/1403 به آدرس شرکت خریدار

4-3- متقاضیان بایستی اسناد فراخوان و پیشنهاد قیمت مهر و امضا شده را در پاکت لاک و مهر شده قرار داده و در تاریخ مقرر در ردیف 2-3 این فراخوان به دبیرخانه کمیسیون معاملات به آدرس شرکت تحویل و رسید دریافت نمایند.


                                                                                                      بهزاد احمدی

                                                                                        مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری جاهد