به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بر این اساس، شرکت جاهد فراخوان عمومی را برای انتخاب سرمایه گذاران ذیصلاح به منظور مشارکت مدنی در ساخت ملک پلاک یک دریای خود در استان مازندران ، شهر ایزد شهر گلسار 9 به مساحت 5000 مترمربع  برگزار می کند.

علاقه مندان به مشارکت در این فراخوان عمومی از روز شنبه  1402/09/18 تا پایان وقت اداری روز شنبه 1402/09/25 فرصت دارند نسبت به تهیه اسناد براساس شرایط ذکر شده در آگهی اقدام نموده و فرم های تکمیل شده و مدارک مورد نیاز را در پاکت های مهر و موم شده به دبیرخانه محرمانه حراست شرکت تحویل نمایند.