به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، پیرو آگهی های مرحله اول، نوبت اول و دوم ، شرکت سرمایه گذار جاهد درنظر دارد از طریق مشارکت در ساخت با سرمایه گذاران ذیصلاح، ملک پلاک یک دریای خود را در استان مازندران شهر ایزدشهر گلسار 9 با مساحت 5000 متر مربع و کاربری فعلی اقامتی فصلی با ایجاد حداکثر ارزش افزوده ملک شامل تغییر کاربری ماده پنج و اخذ حداکثر تراکم و سطح اشغال ، به صورت کاربری مسکونی در 14 طبقه روی همکف احداث نماید.

فروش اسناد از روز چهارشنبه 13/10/1402 شروع و تا پایان وقت اداری چهارشنبه 20/10/1402 ادامه خواهد داشت.

علاقه مندان تا پایان وقت اداری 25/10/1402 فرصت دارند تا اسناد فراخوان را به دبیرخانه حراست شرکت سرمایه گذاری جاهد تحویل دهند.

جزئیات بیشتر درباره این فراخوان در آگهی درج شده است.