از دین نبی شکفته جان و دل من                                           با مهر علی سرشته آب و گل من
گر مهر علی به جان نمی ورزیدم                                             در دست چه بود از جهان حاصل من

میلاد امام علی(ع) آغازگر اشاعه عدالت و مردانگی و معرف والاترین الگوی شهامت و دیانت بر عاشقانش مبارک باد.