به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی و عشایری جاهد، در راستای تلاش ها برای تسریع اجرای پروژه احداث ساختمان شماره 2 وزارت جهاد کشاورزی ، عملیات گودبرداری این ساختمان به صورت شبانه ادامه دارد. براین اساس، عملیات گودبرداری این پروژه نسبت به قرارداد منعقد شده پیشرفت 75 درصدی دارد.