به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، شبکه خبری بی ان ان انگلیس در گزارشی نوشت در میان هیاهوی فزاینده در مورد شیوه های کشاورزی پایدار، پیشرفت قابل توجهی پدید آمده است که سلامت خاک را مستقیماً با تراکم مواد مغذی در غذای ما مرتبط می کند. این ارتباط که در گزارش اخیر اتحادیه چگالی مواد مغذی انگلیس به آن اشاره شده است، نقشه راهی برای بِرَندها فراهم می کند تا ادعاهای مربوط به مزایای تغذیه ای محصولات حاصل از کشاورزی احیاکننده را اثبات کنند. حرکت به سمت شیوه های احیا کننده فقط یک موهبت برای سیاره ما نیست، بلکه می تواند نشان دهنده تغییری در نحوه ارزیابی کیفیت و فواید غذای ما نیز باشد.


آشنایی با کشاورزی احیا کننده

کشاورزی احیا کننده در اصل احیای  قدرت یا خاصیت حیاتی خاک زمین است. برخلاف روش‌های سنتی کشاورزی که می‌تواند مواد مغذی خاک را کاهش داده و منجر به فرسایش شود، هدف تکنیک‌های احیاکننده بهبود سلامت خاک و در نتیجه تقویت محتوای مواد مغذی محصولاتی است که تولید می‌شود. اقداماتی مانند تناوب زراعی، کشت پوششی و کاهش خاکورزی به یک اکوسیستم پایدارتر، ارتقاء تنوع زیستی و کاهش نیاز به کودهای شیمیایی کمک می کند. مزایای این شیوه‌ها فراتر از مزرعه است و نویدبخش تولید مواد مغذی‌تر برای مصرف‌کنندگان است.

کشاورزی احیا کننده به دنبال افزایش تنوع زیستی محلی، ترویج همزیستی گونه های گیاهی و جانوری است. این کار از طریق اعمالی مانند آگروفارستری (جنگل زراعی) انجام می شود که درختان و محصولات کشاورزی را در یک فضا ترکیب می کند. علاوه بر این، کشاورزی احیاکننده به دنبال حفظ گونه‌های بومی و زیستگاه‌های آن‌ها، ترویج حفاظت از تنوع زیستی محلی است.

سیستم آگروفارستری (جنگل-زراعی) سیستم و روش پایدار کشاورزی است که با استفاده از کشت تلفیقی درخت با گیاه زراعی موجب افزایش کلی در عملکرد یک واحد زمین می شود.


افزایش تراکم (چگالی) مواد مغذی

مفهوم تراکم مواد مغذی، در حالی که در محافل علمی آشناست اما به دلیل نبود اطلاعات واضح و دردسترس، هنوز تأثیر قابل توجهی بر انتخاب مصرف کنندگان نداشته است. اتحادیه تراکم مواد مغذی با ارائه دستورالعمل‌هایی برای بِرَندها برای اندازه‌گیری و ثبت میزان و شاخص مواد غذایی محصولات امیدوار است که آگاهی مصرف‌کننده را نسبت به مزایای تغذیه‌ای غذاهای پرورش‌یافته افزایش دهد. 

حرکت به سمت شناخت و ارزش گذاری تراکم مواد مغذی در عرضه مواد غذایی در انگلیس تازه شروع شده است. همانطور که بِرَندها و کشاورزان بیشتری شیوه‌های احیاکننده را در پیش می گیرند، با افزایش آگاهی مصرف‌کننده، انگلیس در آستانه یک تغییر قابل توجه در سیستم غذایی خود قرار می گیرد - سیستمی که سلامت سیاره و ساکنان آن را در اولویت قرار می‌دهد. زمان آن فرا رسیده است که سهامداران در سراسر صنایع غذایی این تغییر را بپذیرند و آینده ای را مدنظر قراردهند که در آن وعده های غذایی ما نه تنها پایدار، بلکه بسیار مغذی هستند.