بنابر گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد کابل گذاری مرحله دوم فاز آخر برق رسانی 4 مگاواتی وزارت جهاد کشاورزی عملیاتی گردید.