شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی ، عشایری جاهد ، روز روستا و عشایر را به تمامی روستائیان و عشایر سخت کوش کشور تبریک عرض می نماید .