بنابر گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری در تاریخ 1402/7/17 با جمع آوری ژنراتورهای مستقر در زمین ساختمان شماره دو وزارت جهاد کشاورزی پروژه برق رسانی 4 مگاواتی به وزارت جهاد کشاورزی با پیگیری های مجموعه شرکت سرمایه گذاری جاهد و موسسه جهاد استقلال پس از هفت سال تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت .