بنابر گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری با عنایت به ساخت و تحویل ساختمان های شماره 1 و 3 وزارت جهاد کشاورزی در سال های 95 و 97 و عدم کفایت فشار موجود در انشعاب قدیمی، ضمن طراحی و رعایت نظر مشاور مبنی بر ایجاد پست گاز فشار قوی در ساختمان شماره 2 و با در نظر گرفتن این موضوع که پس از تغییر طرح و نقشه ساختمان  شماره 2 و نهایتاً تعویق ساخت آن کمبود گاز و نبود پست فشار قوی مشکلاتی را برای مجموعه ساختمانهای وزارت جهاد کشاورزی ایجاد نموده بود .

به همین منظور در نیمه دوم سال 1400 ضمن عقد قرارداد با شرکت مروارید گاز کیمیا که از شرکت های معرفی شده شرکت گاز ، اقدام به احداث پست تخصصی فشار قوی گاز در پشت بام رمپ ورودی پارکینگ ساختمان شماره 2 واقع در کوچه غفار زاده نموده و سرانجام پس از هفت سال در تاریخ 1402/7/17 عملیات راه اندازی و تزریق گاز از پست گاز به لوله های شبکه داخلی ساختمانهای وزارت جهاد کشاورزی با پیگیری های مجموعه شرکت سرمایه گذاری جاهد و موسسه جهاد استقلال آغاز گردید .