به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، بر این اساس شرکت سرمایه گذاری جاهد در نظر دارد واحد تجاری خود به مساحت 550 متر مربع را در میدان جهاد به منظور عرضه مواد پروتئینی به صورت شبانه روزی و با قیمت تنظیم بازار از طریق مشارکت به متقاضاین واجد شرایط واگذار نماید.

متقاضیان می توانند از تاریخ درج آگهی مورخ 16/03/1403 تا  27/03/1403 برای دریافت اسناد مشارکت به محل شرکت سرمایه گذاری جاهد در میدان جهاد اقدام نمایند.

متقاضیان شرکت در این طرح مشارکت تا روز 27 خرداد 1403 فرصت دارند تا پاکت های اسناد خود را به دبیرخانه شرکت سرمایه گذاری جاهد در آدرس مندرج در آگهی تحویل دهند.