با تصویب صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد مورخ 1403/02/17، اعضای هیئت مدیره شرکت بدین ترتیب معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری خدمات صنایع روستایی عشایری جاهد، براساس این مصوبه، آقای مسعود مستاجرانی گورتانی بعنوان رئیس هیئت مدیره، آقای دکتر علی افروس بعنوان نایب رئیس و جناب آقای مهندس بهزاد احمدی بعنوان مدیر عامل این شرکت معرفی شدند.