هیات مدیره         مهندس بهزاد احمدی مدیر عامل
                                                            

       دکتر  علی افروس  نائب رئیس  هیات مدیره