بنابر گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری و خدمات صنایع روستایی، عشایری جاهد روز چهارشنبه مورخ 1402/7/26 به کوشش مدیر عامل محترم شرکت سرمایه گذاری جاهد و واحد بازرگانی اولین کانتینر از قرارداد 2000 تنی گوشت گوسفند منجمد مغولستان به وزن 20 تن وارد گمرک غرب تهران گردید و طی هفته های آتی باقیمانده تولیدات نیز به مرور وارد کشور خواهد گردید .